Program Operacyjny
Kapitał LudzkiStrona główna
Ostatnia edycja: 2012-02-09, 09:32

W ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim zawartych już zostało 1119 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę 675 001 959,00  zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013

Zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), całość środków interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce na lata 2007-2013 będzie przeznaczona na Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

Nadrzędnym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej.

Termin „kapitał ludzki" przyjęto jako najpełniej oddający istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Termin „kapitał ludzki" jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 wyniesie około 14,43% całości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych, tj. 11 420 207 059 Euro. W ramach tej kwoty wielkość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie ok. 9 707 176 000 Euro, a wkład krajowy stanowić będzie ok. 1 713 031 059 Euro. Poziom krajowego współfinansowania został oszacowany na poziomie minimalnym, tj. 15%.

W ramach Programu około 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie realizowane przez regiony, zaś pozostałe około 40% środków będzie wdrażane sektorowo na poziomie centralnym przez odpowiednie resorty.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Instytucją Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Dla komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim, Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Punkt Informacji ul. Poleska 89, Białystok, Infolinia 0 801 308 008

Prześlij znajomemu

Na skróty

Znajdź informacje o priorytetach POKL

Zobacz również

Mapa Projektów EFS
Znajdź projekt dla siebie

Mapa dotacji UE

Unia Europejska Online
Strona internetowa Komisji Europejskiej

Parlament Europejski
Strona Parlamentu Europejskiego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny
Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie na lata 2007-2013

Portal Informacyjny "Wrota Podlasia"
Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Regionalny Ośrodek EFS w Białymstoku
Strona internetowa Regionalnego Ośrodka EFS w Białymstoku

Regionalny Ośrodek EFS w Łomży
Strona internetowa Regionalnego Ośrodka EFS w Łomży

Regionalny Ośrodek EFS w Suwałkach
Strona internetowa Regionalnego Ośrodka EFS w Suwałkach

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Instytucja Pośrednicząca II stopnia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Informacje dot. zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał Ludzki

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1951196 [+]