Program Operacyjny
Kapitał LudzkiKontakt

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ul. Poleska 89

15-874 Białystok

tel.: (85) 66 54 260

fax.: (85) 66 54 201

godz. pracy  pn. 8.00-16.00

                  wt. - pt. 7.30-15.30

Punkt Informacyjny PO KL czynny w godzinach: pon. 8.00-16.00, wt-pt. 7.30-15.30
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
tel. (85) 66 54 233 ,(85) 66 54 228   infolinia: 0 801 308 008

e-mail: beata.plechimowicz@wrotapodlasia.pl, izabela.lasota@wrotapodlasia.pl


Zasady działania Punktów Informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
· Podstawowym zadaniem Punktu Informacyjnego jest udzielanie nieodpłatnie
rzetelnych i wyczerpujących informacji zainteresowanym osobom w zakresie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.
· Punkty Informacyjne oferują przeprowadzenie właściwej diagnozy potrzeb klienta,
który zgłosił się do Punktu i udzielenie mu adekwatnej do potrzeb usługi czyli np.
pomoc w zakwalifikowaniu pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu i Działania
w ramach Programu, udzielenie informacji o podstawowych warunkach, kryteriach
i procedurach dofinansowania projektu, przekazanie danych kontaktowych
o Instytucji, która zajmuje się danym Działaniem.
· Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą
elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty
w punkcie. Informacja powinna być udzielona niezwłocznie maksymalnie w ciągu 5
dni roboczych. Jeżeli informacja nie może być udzielona w tym terminie, ponieważ
wymaga np. dodatkowych konsultacji z innymi instytucjami, pracownik punktu
informacyjnego zobowiązany do udzielenia informacji, powiadamia w ciągu 5 dni
roboczych o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udzieli informacji, nie
dłuższym jednak niż 14 dni roboczych.
· Punkty informacyjne udostępniają nieodpłatnie publikacje dotyczące Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego wydawane przez
Instytucje zaangażowane w realizację Programu Kapitał Ludzki.
· W przypadku gdy należy to do obowiązków Punktu Informacyjnego, Punkty
organizują otwarte spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów
i beneficjentów PO KL.
Pracownicy Punktów Informacyjnych są zobowiązani przekazywać klientom informacje
z zachowaniem najwyższej staranności oraz uwzględnieniem najlepszej znajomości danego
tematu. Wszelkie usługi muszą być świadczone w sposób rzetelny, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Przekazywane informacje muszą być aktualne, wyczerpujące
i zweryfikowane.
Jednocześnie informuję, że informacje podane przez Punkt Informacyjny nie mogą stanowić
podstawy do formułowania roszczeń.


Imię i nazwisko, adres e-mail Numer telefonu Numer pokoju
Dyrektor
Elżbieta Romańczuk
(85)6654260 fax.(85)6654201 p. 213
Z-ca Dyrektora
Bogdan Mantur
(85)6654260 fax.(85)6654201 p. 213
Sekretariat
sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl
(85)6654260 fax.(85)6654201
Punkt informacji
0 801 308 008 p. 020

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1925008 [+]