Program Operacyjny
Kapitał LudzkiNewsletter

Zamów subskrypcję informacji.
Wpisz swój e-mail.

Pomoc
Ostatnia edycja: 2008-02-12, 09:11

Znajdź odpowiedź

Wyszukaj interesującą Cię odpowiedź, sortując listę pytań i odpowiedzi.

Jak przygotować i w jakiej formie złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL?
PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich | Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

 

 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składany jest w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie XML i PDF).

 Wniosek powinien zostać przygotowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji, zgodnym ze wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, który został określony w dokumencie System Realizacji PO KL. dostępnym na stronie internetowej http://www.efs.gov.pl/ oraz http://www.poklwrotapodlasia.pl/.

 Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/ .

 Wniosek po wypełnieniu należy wyeksportować do formatu PDF (przycisk Utwórz PDF) i wydrukować w dwóch egzemplarzach. Wniosek należy także wyeksportować do pliku XML (przycisk Zapisz XML) i nagrać na nośniku elektronicznym razem z wyeksportowanym plikiem PDF (na dyskietce, płycie CD lub DVD). Wszystkie egzemplarze wniosku muszą być tożsame.
O tożsamości tej świadczy jednobrzmiąca suma kontrolna na wszystkich stronach papierowej i elektronicznej wersji wniosku.

Wniosek zapisany przez Generator Wniosków Aplikacyjnych w formacie XML nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach, gdyż może to spowodować zmianę sumy kontrolnej wniosku.

 Wniosek składany przez beneficjenta musi zostać podpisany przez osobę/osoby do tego upoważnione oraz opatrzony stosownymi pieczęciami. Powinien również zawierać szczegółowy budżet oraz harmonogram realizacji projektu, będące jego integralną częścią. Dokumenty te również muszą zostać podpisane i opieczętowane.

 Każdy egzemplarz wniosku, w tym szczegółowy budżet projektu oraz harmonogram realizacji projektu, powinien być trwale spięty. Do Instytucji Ogłaszającej Konkurs należy dostarczyć dwa odrębne komplety dokumentów (podpisane jako oryginał i kopia). Każdy komplet należy poprzedzić kartą tytułową wymieniającą pełną nazwę wnioskodawcy/beneficjenta, tytuł projektu, nr konkursu oraz sumę kontrolną wniosku. Do oryginału wniosku należy dołączyć  jego wersję elektroniczną (na dyskietce, płycie CD lub DVD).

Płyta z wersją elektroniczną wniosku powinna być opatrzona opisem zawierającym: numer konkursu, nazwę beneficjenta, tytuł projektu oraz sumę kontrolną wniosku.

Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie

 

UWAGA: Pełna nazwa beneficjenta wpisywana do wniosku o dofinansowanie projektu oraz stosownych załączników musi być tożsama z nazwą zapisaną w dokumencie rejestrowym podmiotu lub innym potwierdzającym jego status prawny.

Szczegóły dot. formy złożenia wniosku o dofinansowanie zawarte są zawsze w dokumentacji konkursowej.

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1924991 [+]