Program Operacyjny
Kapitał LudzkiInformacje o programie
Ostatnia edycja: 2012-02-09, 09:31

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

W dobie gospodarki opartej na wiedzy, wiedza, kompetencje i innowacje nabierają coraz większego znaczenia w kreowaniu procesów rozwojowych, stąd w ramach pogramu wspierane będą takie przedsięwzięcia i inicjatywy jak: edukacja, zatrudnienie, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji wszystkich szczebli oraz partnerskiego państwa, promocja postaw zdrowotnych wśród osób pracujących i doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Działania podejmowane w ramach tego Programu zmierzać będą do podnoszenia i rozwijania potencjału podmiotów działających w obszarach objętych wsparciem EFS oraz upowszechniania programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną. Prowadzone będą prace mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym defaworyzowanym i doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy. Aktywizacja prowadzona będzie m.in. poprzez rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W ramach Programu wspierany będzie również rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, poprzez ponadregionalne inwestycje w doskonalenie zawodowe kadr i poprawę jakości działań wspomagających rozwój usług szkoleniowo-doradczych w przedsiębiorstwach. W szerokim zakresie zapewniona będzie pomoc skierowana do przedsiębiorstw i ich pracowników, w szczególności osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, w celu wzmocnienia ich potencjału i dostosowania kwalifikacji do potrzeb regionalnej strategii rozwoju - w tym zapewnione zostanie wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych.

Z uwagi na to, iż sytuacja jednostek na rynku pracy jest w dużym stopniu zdeterminowana dostępem do odpowiedniej jakości edukacji i możliwościami korzystania z jej usług, jednym z głównych kierunków działań w ramach Programu, będzie też wyrównywanie szans edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia. Podjęte zostaną również prace nakierowane na upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych podnoszących kwalifikacje lub uzupełniających wykształcenie w formach szkolnych bądź pozaszkolnych. Prowadzone będą również działania zmierzające do rozwoju szkół wyższych.


 

Działania ukierunkowane na wzmacnianie zdolności polskiej administracji m.in. do wypełniania swoich funkcji w nowoczesny i partnerski sposób, realizowane będą poprzez podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych, zwiększanie kompetencji kadr sektora publicznego oraz wspieranie i upowszechnianie współpracy pomiędzy tym sektorem a partnerami społeczno-gospodarczymi.

W zakresie realizowanych w ramach Programu działań możliwe będzie również prowadzenie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej, ukierunkowanej na ograniczenie ogólnej podatności pracowników na choroby i zapobieganie chorobom zawodowym. Działania zmierzać będą także do poprawy jakości zarządzania w ochronie zdrowia oraz podnoszenia konkurencyjności polskich pracowników medycznych, poprzez doskonalenie zawodowe kadr i racjonalne wykorzystanie ich potencjału.

Program ten stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również przed Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, kapitał ludzki i społeczny przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wspiera wzrost konkurencyjności gospodarki.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie

  • Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna
  • Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
  • Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
  • Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka
  • Priorytet V - Dobre rządzenie

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym

  • Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  • Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
  • Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki
  • Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  • Priorytet X - Pomoc techniczna

Prześlij znajomemu

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1925004 [+]