Program Operacyjny
Kapitał LudzkiEwaluacja
Ostatnia edycja: 2009-11-18, 08:24

Ewaluacja rozumiana jest jako ocena wartości interwencji publicznej dokonanej przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i standardów. Ocena ta dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ewaluacja ma na celu poprawę: „jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko".

W ramach Instytucji Pośredniczącej PO KL funkcjonuje Jednostka Ewaluacyjna odpowiedzialna za realizacje procesu ewaluacji PO KL w regionie w okresie 2007-2013.

Funkcję Jednostki Ewaluacyjnej pełni:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Referat Koordynacji i Wdrażania PO KL
ul. Poleska 89
15-874 Białystok 

Tel.:  (85) 66 54 253
Fax:  (85)  66 54 242
malgorzata.fiedorczuk@wrotapodlasia.pl

Dokumenty dotyczące ewaluacji

Najnowsze pliki

Wytyczne Misterstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji programów operacyjnych
Pobierz plik | Ilość pobrań: 1484 | Typ pliku: pdf

Baza raportów ewaluacyjnych

Najnowsze pliki

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: "Bariery w przystąpieniu do realizacji i w realizacji projektów systemowych w ramach PO KL przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w województwie podlaskim"
Pobierz plik | Ilość pobrań: 826 | Typ pliku: pdf

Plany ewaluacyjne

Najnowsze pliki

Plan Działań Ewaluacyjnych Województwa Podlaskiego na rok 2012
Pobierz plik | Ilość pobrań: 508 | Typ pliku: pdf

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1924994 [+]