Program Operacyjny
Kapitał LudzkiRegionalna Sieć Tematyczna PO KL
Ostatnia edycja: 2010-09-10, 14:46

Sieci Tematyczne (ST) stanowią forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, jakiej dotyczą projekty, jak również przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na różnych szczeblach władzy. Taka formuła umożliwi uwzględnienie różnych punktów widzenia a także znalezienie odpowiedzi na pojawiające się problemy we wdrażaniu projektów innowacyjnych (dotyczące wszystkich etapów realizacji projektu, wyników testowania, weryfikacji początkowych założeń).
Sieci Tematyczne PO KL zostały utworzone na podstawie „Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 01.04.2009) na okres realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zgodnie z rekomendacją Grupy Roboczej ds. kwestii horyzontalnych, działającej w ramach Komitetu Monitorującego PO KL, Sieci Tematyczne powoływane są na poziomie centralnym, jako Krajowe Sieci Tematyczne (KST) i na poziomie regionalnym, jako Regionalne Sieci Tematyczne (RST). Te pierwsze odpowiadają za projekty wdrażane w komponencie centralnym, drugie - w komponencie regionalnym.
Do zadań Sieci Tematycznych należy w szczególności: Opiniowanie strategii wdrażania projektów innowacyjnych, realizowanych w komponencie centralnym (KST) lub regionalnym (RST), Walidacja produktów projektów innowacyjnych realizowanych w komponencie centralnym (KST) lub regionalnym (RST), Wsparcie merytoryczne dla beneficjentów wdrażających projekty innowacyjne ze strony ekspertów oraz beneficjentów realizujących już projekty i innych, pozwalające na wymianę doświadczeń, niwelowanie pojawiających się problemów oraz uwzględnienie w testowanych rozwiązaniach rzeczywistych potrzeb głównego nurtu polityki (np. poprzez spotkania, seminaria, interaktywne fora, konsultacje on-line, wizyty studyjne itd.), Wsparcie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne PO KL (np. inicjowanie oraz organizacja wykładów otwartych i seminariów, organizacja spotkań, których celem będzie wymiana doświadczeń i opinii na temat wypracowywanych w ramach projektów innowacyjnych rozwiązań), Wypracowanie efektywnych form dialogu między beneficjentami projektów innowacyjnych a decydentami politycznymi (osobami odpowiedzialnymi za określanie kierunków głównego nurtu polityki na poziomie centralnym lub regionalnym) (np. poprzez spotkania w ramach komisji parlamentarnych, grup roboczych przy władzach samorządowych, spotkania z decydentami itp.), Zapewnienie komplementarności działań realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym oraz w poszczególnych regionach, a także przepływu wiedzy o realizacji projektów na poziomie centralnym i regionalnym (m.in. poprzez udział przedstawicieli RST w pracach KST), Współpraca pomiędzy ST działającymi w tych samych lub różnych obszarach w celu wymiany informacji i opracowywania dobrych praktyk w zakresie innowacji (gościnny udział w posiedzeniach innych ST, bieżące kontakty telefoniczne, e-mail, udział w forach dyskusyjnych, cykliczne seminaria, spotkania robocze itd.).
Szczegółowe informacje na temat działania sieci tematycznych znajdą Państwo na stronie internetowej www.kiw-pokl.org.pl

Skład RST

Najnowsze pliki

Uchwała PKM - Skład RST
Pobierz plik | Ilość pobrań: 882 | Typ pliku: pdf

Dokumenty RST

Najnowsze pliki

Zaktualizowana Koncepcja funkcjonowania sieci tematycznych w okresie programowania 2007-2013 w ramach PO KL
Pobierz plik | Ilość pobrań: 473 | Typ pliku: pdf

Regulamin RST

Najnowsze pliki

Regulamin RST
Pobierz plik | Ilość pobrań: 645 | Typ pliku: pdf

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1924998 [+]